فرارسیدن فصل رویش گل و برافروختگی آتش اھورایی نوروز باستانی مبارک باد
یک شاخه رز سفید تقدیم تو باد
رقصیدن شاخ بید تقدیم تو باد
تنھا دل ساده ایست دارایی من
آنھم شب پاک عید تقدیم تو باد
دلت شاد و لبت خندان بماند
برایت عمرجاویدان بماند
خدارا میدھم سوگند برعشق
ھرآن خواھی برایت آن بماند
بپایت ثروتی افزون بریزد
که چشم دشمنت حیران بماند
تنت سالم سرایت سبز باشد
برایت زندگی آسان بماند
تمام فصل سالت عید باشد
چراغ خانه ات تابان بماند
دم ھمه اونایی که تو خونه تکونی دلشون ما رو دور نریختن گرم، ما ھم سعی می کنیم زیاد جا نگیریم
سال نو پیشاپیش مبارک
ستاره بختتان بالا
سپیده صبحتان تابناک
سایه عمرتان بلند
ساز زندگیتان کوک
سرزمین دلتان سبز
سال جدید مبارک