به وسیله این اموزش شما میتونید هارد کامپیوتر خود را به روش دلخواه پارتیشن بندی کنید یا فضای هارد خود را کم و یا زیاد کنید .بدون اینکه به اطلاعات ان صدمه برساند یا فایلی را پاک کند ، این برنامه یكی از بھترین برنامه ھای پارتیشن بندی است .




partition_magic_8.jpg


دانلود فایل آموزشی AMOZESH partition magic.zip