ابتدا از طریق پوتی با یوزر روت به سرور متصل بشید و کامن زیر رو اجرا کنید :

Code:
nano /etc/ssh/sshd_config
متن زیر رو پیدا کنید :
Code:
#Port 22
کامنت (#) رو حذف کنید و بجای 22 عدد دلخواه رو وارد کنید .
برای مثال :
Code:
Port 456
بعد از تغییر باید پورت رو در فایروال سرور باز کنید :
Code:
iptables -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 456 -j ACCEPT
تغییرات رو ذخیره و سپس فایروال رو ری استارت کنید
Code:
service iptables save
service iptables restart
حالا سرویس ssh رو ری استارت کنید :
Code:
/etc/init.d/sshd restart
کار تمام شده ، در آینده برای ورود به سرور با ssh از پورت جدید استفاده کنید .

منبع